PATENT

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir ürün ya da bir proses/usul olarak tanımlanabilecek bir buluş için verilen inhisarı bir haktır; yani bir çeşit tekel hakkıdır. Patent tescili; buluş/başvuru sahibine, buluş konusu olan ürünü veya usulü kamuya açıklaması karşılığında, belirli bir süre boyunca kullanması için devlet tarafından sağlanan bir inhisarı haktır. Süresi 20 yıldır. Bu süreden sonra buluşun konusu kamunun malı sayılır.
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

mutlak yenilik (dünya çapında),

buluş basamağı,

sanayiye uygulanabilirlik

Bu üç kriterin bir arada olduğu buluşlar için patent başvurusu sahibi, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Patent Tescil Belgesi ile ödüllendirilir.
Patentler sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir patent, sadece Türkiye sınırları içinde hak sahipliği doğurur.

FAYDALI MODEL

Faydalı Model koruması, patent korumasına göre daha kısa süreli (10 yıl) olup; daha çok, küçük ve orta ölçekli sanayinin tercih ettiği bir koruma şeklidir. Patentlenebilirlik kriterlerinden “buluş basamağı” bu koruma türü için aranmaz bu yüzden daha kısa sürede tescil hakkı elde edilebilir. Ancak; hak sahibine, patent korumasına göre daha zayıf bir koruma sağlar. Faydalı Model koruması “usuller” ve “usuller sonucunda elde edilen ürünler” ile kimyasal maddeler için elde edilemez.
Peker Hukuk Bürosu & Leviathan müvekkillerine buluşların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, patent ve faydalı model tarifnamesi hazırlanması, patent ve faydalı model portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, patent ve faydalı model başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı cevap ve görüş hazırlanması ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, yıllık ücret ödemelerinin yapılması ve patent ve faydalı model kullanımıyla ilgili işlemlerin takibi konularında kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermenin yanı sıra müvekkillerinin patent ve faydalı modelden doğan ihtilaflarının çözümü ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

MARKA

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, 3 boyutlu biçimler, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilir. Marka; tescil edilmesi ve 10 yıllık dönemlerle yenilenmesi koşuluyla, sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.
Bir işaretin marka olabilmesi için gerekli olan en önemli koşul “ayırt edicilik” niteliğinin bulunmasıdır. Bu işaretin marka olarak tescil başvurusu yapılmadan önce, seçilen işaretin başkaları adına tescilli olup olmadığı ve üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetin vasfını, cinsini tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin araştırma yapılması önem taşır.
Markanızı yurtdışında kullanacaksanız, benzer veya haksız kullanımları engellemek ve öncelikli marka haklarını ihlal etmemek için markanızı yurtdışında da tescil ettirmeniz önemlidir.
Peker Hukuk Bürosu & Leviathan, müvekkillerine alternatif markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, marka portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerinin belirlenmesi, tescil işlemleri, ret kararlarına karşı itiraz dosyalanması, 3. şahıs itirazlarına karşı görüş dilekçesinin dosyalanması, yenileme, devir, lisans anlaşmaları hazırlama ve yurtdışı tescil konularında kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.
Peker Hukuk Bürosu & Leviathan, marka ile bağlantılı olarak alan adlarının araştırılması, alan adı tescil başvurusunda bulunulması, marka hakkına tecavüz eden alan adlarının iptali için itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularında da faaliyet göstermekte olup; marka hukukundan doğan ihtilafların çözümü ile ilgili olarak müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

TASARIM

Bir nesnenin görsel özelliklerini, dekoratif veya estetik bütününü endüstriyel tasarım tescili ile koruyabilirsiniz.
Tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin görme ve dokunma duyularıyla algılanan özellikleri, tasarım tescili ile korunur. Ürün; bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar, ambalajların üzerindeki desenler olabilir. Tasarım koruması gerek endüstri gerek el sanatları gibi oldukça geniş bir sahaya hitap etmekte olup, gerek ise teknik ve tıbbi enstrümanlardan saatlere, mücevherlere, elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerine kadar pek çok ürün için geçerli olabilir.
Tasarım tescili ile sağlanan koruma; başvuru tarihiden itibaren 5 yıl olup, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi koşulu ile 25 yılı kapsar. Tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Bu itibarla Türkiye’de tescil edilmiş bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Peker Hukuk Bürosu & Leviathan, müvekkillerine tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, ret kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takibi hizmetleri vermenin yanı sıra müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

ESER SAHİBİNİN HAKLARI/TELİF HAKLARI

Eser; sahibinin özelliğini taşıyan bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ya da sinema eserleri sayılan, her çeşit fikir ve sanat ürünüdür.

Edebiyat, bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve diğer yazılar

Konferanslar, vaazlar ve benzer nitelikteki diğer eserler

Dramatik veya dramatik-müzikal eserler, koreografi eserleri ve gösteri eğlenceleri

Sözlü veya sözsüz müzik kompozisyonları, sinema tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserleri

Çizim, sulu ve yağlı boya resim, mimarlık, heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma eserleri, fotoğraf tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri

Resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokiler ve coğrafya, topografya, mimari veya bilimsel üç boyutlu eserler eser olarak nitelendirilmektedir.

Bir eserin sahibi onu meydana getiren kişi, bir işlemenin/derlemenin sahibi ise; asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak koşuluyla, onu işleyendir.
Eserler, mevcut ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre, meydana getirildikleri andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserlerin korunması için kayıt veya tescil gibi bir işlem zorunluluğu yoktur. Bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi, bazı eserlerde, eser sahipliğine ve meydana getiriliş tarihinin saptanmasına ilişkin kanıtları oluşturmak bakımından, (Kültür Bakanlığı ve elektronik damgalama) kayıt ve tescil işlemleri yapılabilmektedir.